Opdateret 17. september 2018

Persondatapolitik – Dansk Berner Sennen Klub (DBSK)
Gældende fra den 25. maj 2018

DATAANSVAR
Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi behandler persondata.
Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

Kontaktoplysninger
Dansk Berner Sennen Klub (DBSK) er i henhold til persondataforordningen ansvarlig for dine persondata, som henholdsvis underdatabehandler og/eller dataansvarlig, afhængig af om data er opsamlet ved brug af materialer stillet til rådighed af DBSK, eller er købt af / frit tilgængelige for dig. Vi sikrer, at dine persondata altid behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Data opsamlet ved brug af materialer købt af / frit tilgængelige for dig:
Kontaktperson: Dansk Berner Sennen Klub
CVR: 3442 9863
Dataansvarlig: Formand Mia Lund Madsen
Telefonnr.: 6112 1959
Mail: miaemil@gmail.com
Website: https://berner-sennen.dk/

BEHANDLING AF PERSONDATA
Vi anvender data om dig for at gøre vores services bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
Almindelige persondata:
For- og efternavn
Telefon- og adresseoplysninger
E-mail
Køb af hvalpepakker
Eventuel accept af offentliggørelse af navne i forbindelse med hvalpelisten og DBSK udstillinger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål som:
• Behandling af dit køb og levering af vores hvalpepakker
• Forbedring af vores produkter og ydelser
• Udsendelse af Berner-bladet
• Udstilling
• Hundetræningen
• Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata. Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Vi behandler kun nødvendige persondata.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indhentning, behandling og opbevaring af dine persondata.
Vi behandler kun dine persondata til de formål, hvor vi har et lovligt grundlag for at behandle dem. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører og tredjeparter bortset fra nedenstående:
• DKK i forbindelse med tilmelding til udstillinger
• DKK Klubsystem

Hvem videregiver Dansk Berner Sennen Klub personoplysninger til?
Dansk Berner Sennen Klub videregiver ikke personoplysninger medmindre, du selv har givet samtykke til det, eller der er et lovligt grundlag for videregivelsen. I nogle tilfælde kan Dansk Berner Sennen Klub have pligt til at videregive oplysninger til SKAT eller politiet.
Dansk Berner Sennen klub vil gerne være med til at give DBSK´s medlemmer gode tilbud. Vi videregiver dog kun dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre tredjeparter med henblik på markedsføring, hvis du på forhånd har givet dit udtrykkelige samtykke til det.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, og du har i øvrigt til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere og/eller fra DBSK ved at sende en e-mail til miaemil@gmail.com eller kontakte DBSK på telefon
61121959.
DBSK´s medlemmer har ikke adgang til oplysninger om andre medlemmer eller hundeejere. Dog har alle medlemmer adgang til oplysninger om, hvem opdrætteren af en bestemt hund er.
Udstillingsresultater og prøveresultater på hunden offentliggøres i Berner Bladet. Navn og adresse på hundens ejer anføres kun på hundens resultat, hvis hundens ejer ønsker det..
Udstillings- og prøveresultater på hunden slettes ikke, men oplysningerne om hundens ejer slettes efter 25 år. (hvis du er medlem af DKK slettes ejeroplysningerne på din hund dog først 2 år efter ophøret af dit medlemskab).

SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

BRUG AF COOKIES
Links
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Dansk Berner Sennen Klub.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige. Se nærmere under kontaktoplysninger øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til den dataansvarlige og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer eller selv opdatere din brugerprofil på www.hundeweb.dk.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede den dataansvarlige om at få dem slettet. Du kan også kontakte den dataansvarlige, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod anvendelse af dine data til markedsføringsformål. Du selv redigere din profil, eller kan kontakte DBSK med en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Opdatering af og indsigt i oplysninger
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse korrigeret, slettet eller blokeret. Kontakt miaemil@gmail.com.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en eventuel indsigelse er berettiget. Vær opmærksom på, at DBSK vil anmode om, at du kan identificere dig selv i forbindelse med en anmodning om indsigt eller tilbagekaldelse.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage
indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk.
Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil på http://www.hundeweb.dk/
eller kontakte DBSK på: Dansk Berner Sennen Klub, Kærsgårdvej 21, 5464 Brenderup.
Telefon: 61121959
E-mail: miaemil@gmail.com
Få mere af vide på Datatilsynets hjemmeside
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/