Forskningskontoen

Avls og Sundhedsudvalget stiller sig til rådighed, hvis du har spørgsmål om kræft, eller andre sundhedsproblemer. Mht. kræft, vil vi kunne oplyse om dyrlæge nærmest dit område som har gennemgået speciel uddannelse om kræft på Sund-KU og dermed har ekspertise på området. Vi vil også kunne sætte dig i forbindelse med eksperter på kræftområdet på Sund-KU

Retningsliner for forskningskontoen

Navn
Dansk Berner Sennen Klubs sundhedsforskningskonto

Hjemsted
Formandens adresse.

Formål

at fremme forskning inden for kræft eller andre sundhedsproblemer hos Berner Sennen
der ydes kun støtte til danskejede DKK stambogførte hunde.
at yde støtte til nødvendige undersøgelser, f. eks histo-patologiske eller cytologiske undersøgelser..
der ydes ikke hjælp til behandling
Retningslinier for udbetaling af støtte fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra avlsudvalget.

Udbetaling af refusion
Der udbetales refusion efter de til enhver tid gældende regler, ved fremsendelse af dokumentation til klubbens kasserer.

Oprettelse
Kontoen er oprettet efter beslutning på generalforsamlingen 2003 og disse retningslinier er godkendt af avlsudvalget jf. avlsreglerne § 1 stk.2, 3. pkt.

Kapitalforhold
De nødvendige midler tilvejebringes ved frivillige indbetalinger fra medlemmer, andre, samt fra fonde. Midlerne placeres på konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 10652073. Ingen af DBSK’s medlemmer eller frivillige bidragsydere har som sådanne andel i eller krav på kontoens formue. Der kan på ingen måde disponeres ud over indestående på kontoen.

Ledelse
Kontoen ledes af avlsudvalget.

Avlsudvalgets kompetence
Avlsudvalget leder kontoens anliggender med ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen. Det påhviler især udvalget at påse, at kontoen retningsliner overholdes At behandle budget og regnskab.

Arbejdet indgår i avlsudvalgets almindelige arbejde og kræver derfor ikke særskilte møder.

Tegningsregler
Adgangsret til kontoen har klubbens kasserer og formand. Kontoudtog kan anfordres ved kasserer.

Regnskab og revision
Kontoens regnskabsår er kalenderåret. Kontoen revideres af en af de på DBSK’s generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og meddeles af ansvarsfrihed ( decharge) på DBSK’s generalforsamling.

Hjemmeside og årsberetning
På DBSK’s hjemmeside offentliggøres alle de relevante blanketter samt øvrige materiale vedrørende kontoen. Der kan ligeledes udbredes information via Berner Bladet. Sammen med afslutningen af regnskabsåret udarbejdes en årsberetning for det forløbne år, dette indgår som en del af formandens beretning.

Ændringer af Kontoens retningslinier
Avlsudvalget kan fremsætte forslag om ændringer i kontoensretningslinier, disse skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved større ændringer kræves det at forslaget fremlægges på generalforsamlingen

Ophør og likvidation
DBSK’s generalforsamling kan træffe beslutning om kontoens ophør. Overskydende indestående midler kan kun overgår til tilsvarende formål som sundhedforskningskontoen, og skal godkendes af DBSK’s generalforsamling.

Ikrafttrædelse
Nærværende retningslinier er godkendt af hovedbestyrelsen d.15. januar 2005 og træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den dato kontoen er åbnet i Jyske Bank.
Ønskes yderlig information kontakt da avlsudvalget.
Ændret på DBSK’s generalforsamling 12.4.2008
Der tages forbehold for skrivefejl