Der indkaldelses hermed til generalforsamling i

Dansk Berner Sennen Klub.

Tid: Søndag den 18. april 2021 kl. 13.00
Sted: Slagelse Bibliotek, Store Sal, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Der serveres lidt frokost, kaffe og kage.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab for klub og forskningskonto til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed.
7. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, Avls- og Sundhedsudvalget, samt suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bjarke Hornbæk Josiassen (modtager genvalg)
Lars Bibby (modtager genvalg)
Werner Bartsch (modtager genvalg)

Følgende Avls- og Sundhedsudvalgsmedlemmer er på valg:
Erika Bromose (modtager ikke genvalg)
Werner Bartsch (modtager genvalg)

Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen og to suppleanter til Avls- og Sundhedsudvalget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i
hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal tydeligt fremgå, med angivelse af
navn og adresse.

Ligeledes skal skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen og avls – og sundhedsudvalget være
klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal således være formanden eller sekretæren i hænde senes den 28. februar 2021.
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges
forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.