Regler og bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark.

Når vi tilmelder vores hunde til udstillinger, prøver mv. på Hundeweb.dk, er der et par tjekbokse, som vi skal krydse af før vi kan betale, men ved vi egentligt hvad vi accepterer?

Dette skriv er hovedsageligt sakset fra DKKs udstillingsreglement[1] og generelle bestemmelser for udstillinger[2] og prøver i Danmark, og tilpasset til DBSK.

Tilmelding til arrangementer:

For at deltage på et arrangement skal hunden tilmeldes inden tilmeldingsfristens udløb via hundeweb.dk, hvoraf tilmeldingsfrister og priser også fremgår.

Hunden deltager for anmelderens/ejerens egen regning og risiko.

Opnåede resultater på hunden offentliggøres på hundeweb.dk.

Tilmeldinger modtages ikke, efter at tilmeldingsfristen er udløbet.

Framelding og tilbagebetaling af gebyr

Framelding skal ske skriftligt til arrangementsleder (UU, AKT eller ASU) inden tilmeldingsfristens udløb. Frist samt kontaktoplysninger fremgår af udstillings- og aktivitetskalenderen på hundeweb.dk og Klubbens hjemmeside.

Frameldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb, berettiger ikke til tilbagebetaling af gebyr.

Tilbagebetaling af gebyr kan kun finde sted efter tilmeldingsfristens udløb, hvis hunden ikke kan deltage på grund af sygdom eller dødsfald, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest eller –regning til arrangøren (UU, AKT eller ASU).

Hvis fører får forfald, tilbagebetales gebyret ikke.

Arrangøren er forpligtet til at returnere en del af det indbetalte tilmeldingsgebyr i tilfælde af, at arrangementet aflyses.

Dommerændringer:

Arrangøren har ret til at foretage dommerændring. Ved dommerændring forstås, at racen efter tilmeldingsfristens udløb dømmes af en dommer, som ikke i forvejen var inviteret som dommer på det pågældende arrangement.

Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er foretaget dommerændring til en ikke i forvejen inviteret dommer, kan 50 % af tilmeldingsgebyret tilbagebetales, hvis deltager/udstilleren henvender sig til arrangøren, inden arrangementet påbegyndes, eller hvis deltager/udstilleren indsender kvittering og nummerskilt til UU senest 3 dage efter udstillingen. Hunden kan således ikke deltage i den pågældende arrangement.

Sundhedskrav:

Hunde, som deltager, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må kun deltage, hvis den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal der fremlægges dyrlægeattest, som bekræfter dette.

En hund der udviser tegn på sygdom, kan af dommer og arrangementsleder nægtes deltagelse.

Hunde som ikke kan deltage på klubudstillinger eller ikke må medbringes:

 • Før fødsel: Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel (beregnet fra 63 dage efter første parring). Det vil sige, at 33 dage efter parring kan tæven ej deltage.
 • Efter fødsel: Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage.
 • Hvalpe under 12 uger kan ikke deltage, men må gerne medbringes til DBSKs klubudstillinger, hvis de er vaccineret.

Steriliserede tæver må gerne deltage.

Dyrelægeattest:

Såfremt en udstillet hund har pådraget sig en defekt, der kan bekræftes af en dyrlægeattest, skal attesten medbringes på udstillingen. Det vil dog altid være op til dommeren at vurdere, om en pådraget defekt samtidig medfører, at oprindelige eksteriørfejl i forhold til FCI-standarden ikke længere med samme tydelighed kan konstateres.

DBSK anbefaler, at man anvender den dyrlægeattest, som er udarbejdet af DKK.

Vaccinationer:

Som deltager i et Klubarrangement skal hundefører kunne dokumentere, at ens hund er beskyttet mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse. Dette kan ske ved at fremvise en gyldig vaccinationsattest eller en positiv titertest, der bekræfter tilstedeværelsen af beskyttende antistoffer.

For hunde, der er over 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

 • En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel på vaccinationstidspunktet.
 • En positiv titertest, der højst må være 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel, da blodprøven til titertesten blev udtaget.

For hvalpe, der er mellem 12 og 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

 • En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 5 uger gammel
 • En positiv titertest, der højst må være 5 uger gammel. Udenlandske hunde skal desuden være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Kontrol af hundens identitet m.m.:

Der kan på dagen foranstaltes kontrol af hunden – f.eks. identitetskontrol, vaccinationskontrol m.m.

Ankomst:

Hundefører skal medbringe og skal på arrangementslederens opfordring fremvise følgende:

 • Ejerbevis til identitetskontrol
 • Vaccinationsattest
 • Nummerskilt og modtaget kvittering for tilmelding
 • Dokumentation for bestået adgangsgivende præmiering/titel til klassen

En tilmeldt hund, som har passeret indgangskontrollen, kan ikke trækkes tilbage fra bedømmelse uden særlig tilladelse fra udstillingsledelsen.

Håndtering af hunde (velfærd):

Hundens velfærd skal have højeste prioritet på alle arrangementer. Hundeføreren skal til enhver tid sikre hundens velfærd, f.eks. sikre rigeligt drikkevand, lufte hunden regelmæssigt, m.v.

Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel, som f.eks. at efterlade hunden i en bil i varmt eller koldt vejr og/eller behandle hunden på en grusom måde.

Afstraffelse af hund medfører øjeblikkelig bortvisning og annullering af evt. opnået præmiering.

Fremvisning af hunden på Klubudstillinger:

Ingen hund må skifte fører under fremvisningen i udstillingsringen, medmindre ringpersonalet har accepteret det, f.eks. hvis føreren er bevægelsesbesværet, eller en hund eventuelt ikke vil “vise sig” i ringen med den fungerende fører.

Føreren skal under fremføringen bære hundens nummerskilt tydeligt synligt og i øvrigt rette sig efter ringpersonalets anvisninger.

Føreren skal kunne gøre rede for hundens alder (for unge hundes vedkommende regnet i måneder), hundens berettigelse til at deltage i den pågældende klasse (dvs. alder, evt. bestået brugsprøve, evt. opnået championat), samt hvorvidt hunden opfylder udstillingsreglementets krav for tildeling af certifikat og Klubcertifikater.

Føreren er forpligtet til at fremvise hunden på en måde, så hundens velfærd og sundhed ikke tilsidesættes. Hunden skal fremvises i en lineføring, som muliggør en korrekt og naturlig bevægelse. Ved uhensigtsmæssig håndtering kan dommeren vælge at bortvise hunden fra ringen eller tildele hunden en lavere præmieringsgrad.

Alle hundeførere skal vise hensyn over for konkurrenterne under bedømmelserne, bl.a. ved at holde god afstand til de øvrige deltagende hunde og sørge for, at al kommunikation foregår i en god og sober tone.

Al kunstfærdig eller for vidtgående “showing” ved fremføring af hund er ikke tilladt. Det er ikke tilladt under bedømmelsen at forringe eller ødelægge andre deltagende hundes chancer, hvorfor ukontrollerede og meget støjende hunde kan bortvises fra udstillingsringen.

Ligeledes er det ikke tilladt personer ved ringsiden at søge at påkalde sig den fremførte hunds opmærksomhed i forsøg på at forbedre dens chancer, og et sådant forhold skal omgående påtales af dommer eller ringpersonale.

Under bedømmelsen er det ikke tilladt at tiltale dommeren. Man kan henvende sig til ringpersonalet, hvis det er nødvendigt.

Man har pligt til at fremføre en anmeldt hund til bedømmelse til hele racen er færdigbedømt.

Forlades udstillingen, inden racen er færdigbedømt, kan dommeren eller udstillingsledelsen fratage hunden de tildelte præmieringer.

Præmiering:

Ved bedømmelsen får hunden tildelt en præmieringsgrad, der tilkendegiver hundens kvalitet. Dette markeres ved visning af et præmieringskort. Præmieringsgraden registreres på hundens præmieoversigt på hundeweb.dk samt på racens resultatside for udstillingen. Hvis der gives kritik, skal denne i henhold til FCI’s regler være udfærdiget på det sprog, dommeren dikterer.

Dommerens kendelse er inappellabel.

 Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden ”disqualified” (diskvalificeret). Det skal angives tydeligt på kritikken, at diskvalifikationen er givet på grund af temperamentet.

 En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv.

 En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bliver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på udstilling.

Krav til deltageres og tilskueres opførsel:

Det er deltagers eget ansvar at møde i god tid, så hunden er til stede, når den skal bedømmes/afprøves.

På arrangementets område har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som arrangementslederen fremkommer med. Personer, som overtræder reglerne for arrangementet eller ikke efterkommer arrangementslederens henstillinger, kan bortvises fra området. Afgørelse herom træffes af arrangementslederen.

Deltagere skal sørge for at holde arrangementets område pænt og rent og rydde op efter dem selv og deres hunde. Når et areal forlades, skal det være i samme stand som ved ankomst.

Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller dyr, kan den bortvises af arrangementslederen, og evt. præmiering kan annulleres. Arrangementslederen kan – i samråd med en tilstedeværende dommer diskvalificere en hund.

Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer eller andre personer, fjernelse af en deltagende hund eller udeblivelse mens arrangementet stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af DKK’s reglementer kan medføre bortvisning og annullering af evt. præmiering. Afgørelse herom træffes af arrangementslederen.

Det er ikke tilladt offentligt (f.eks. på internettet, i sociale medier, m.v.) at udtale sig krænkende om en dommer, arrangementsleder og/eller dennes hjælpere/officials eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse.

Klager:

Klager vedrørende arrangementet skal fremføres for arrangementslederen inden arrangementsstedet forlades. Arrangementsleder skal forsøge at afklare/forlige klagen på dagen.

Skriftlige klager skal ledsages af et klagegebyr på kr. 1.000,-, som tilbagebetales til klageren, såfremt denne får medhold i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub. Arrangementsledelsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse. Klager modtaget senere end på arrangementsdagen behandles som udgangspunkt ikke.

Man kan ikke klage over bedømmelsen, da dommerens afgørelse er inappellabel.

[1]https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/regler-22.pdf

[2]https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generelle-bestemmelser-for-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf